خبری

از زد فیلم : از نقد موسی نجفی به کوروش پرستی تا اظهارنظر تازه داوری اردکانی درباره علم دینی را دانلود کنید

درنگ ۸/ در این شماره از درنگ خرده روایت هایی داریم از:آثار مرحوم سیدجعفر مرتضی عاملی، سیره نگار تاریخ اسلام و تشیعبازگشت دوباره شوکران به آنتن تلویزیونشماره جدید ماهنامه رسائل اظهارنظر تازه داوری اردکانی درباره علم دینی و تمدن نوین اسلامینقد موسی نجفی به پروژه باستان گرایی روایت فیاض از دموکراسی خواهی و پوپولیسمتئوری سیدیحیی یثربی با عنوان پلورالیسم انتقادیآسیب شناسی احمدپاکتچی از رساله های دکتریو تلاش احمد رهدار برای دیپلماسی نخبگانی میان ایران و سوریه.

از نقد موسی نجفی به کوروش پرستی تا اظهارنظر تازه داوری اردکانی درباره علم دینی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا